منابع آموزشی و معرفی نرم افزارها

منابع آموزشی ما عمدتا شامل فايلهای PowerPoint يا PDF و يا به صورت فيلمهای آموزشی و معرفی برنامه ها ميباشد که ذيلاً ليست شده اند:

بروشورها

بروشور معرفی نرم افزارها (فارسی | انگليسي)

بروشور نرم افزار پی سنج

بروشور نرم افزار پردازشگر آزمایشهای مکانیک خاک

بروشور نرم افزار NovoSPT

بروشور نرم افزار NovoBPT

بروشور نرم افزار VisLOG

ليست روابط مورد استفاده در برنامه ها

 

راهنمای استفاده از نرم افزارها

پی سنج پردازشگر آزمایشهای مکانیک خاک
نرم افزار آنالیز روانگرایی خاک نرم افزار تخمين پارامترهای خاک از SPT
نرم افزار پردازش آزمايش نفوذ مخروط نرم افزار محاسبه ضرايب فشارهای جانبی خاک
نرم افزار ترسيم 3 بعدی پروفيلهای خاک نرم افزار تبديل پارامترهای خاک

مقالات

مقاله: محاسبه توزيع پارامترهاي خاک در عمق گمانه ها بر اساس تعداد ضربات SPT

مقاله: کاربرد فرمولهاي تخمين سرعت موج برشي بر اساس تعداد ضربات SPT

مقاله: A Case Study of Ground Improvement Using Impact™ Piers Method

مجموعه کاملی از اسلايدها و ساير منابع را از صفحه اينترنتی ما در وبسايت myGeoWorld دانلود کنيد.

 

فيلمهای آموزشی

معرفی نرم افزار
 

فيلم معرفی نرم افزار NovoSPT

معرفی نرم افزار
 

فيلم معرفی نرم افزار NovoLIQ

معرفی نرم افزار
 

قابليتهای کليدی نرم افزار NovoSPT

معرفی نرم افزار
 

نحوه نصب برنامه ها

معرفی نرم افزار
 

نمونه فيلم تهيه شده توسط برنامه VisLog

معرفی نرم افزار
 

معرفی نرم افزار پی سنج