معرفی شرکتهای همکار

شرکت کاوش آزمای پرشين
زمين کاوش مازندران
شرکت خاک و پی شريف

مدير عامل و مدير بخش مهندسی : آقای مهندس امير حيدری

مهندسين مشاور خاک و پي شريف در چارچوب راهبرد کلان و معيارهاي توسعه پايدار کشور در زمينه مطالعات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح، زمين شناسي و معدن، ژئوفيزيک و کاوشهاي زميني فعاليت مي کند. اين شرکت با تکيه بر توان علمي کارشناسان خبره، مديريت علمي طرحها و بهره گيري از دستاوردهاي نوين پژوهشي در زمينه هاي ياد شده براي انجام صحيح، کارآمد و به موقع پروژه ها تلاش مي کند. شرکت مهندسي خاک و پي شريف ماموريت دارد تا با شناخت دقيق نيازمنديهاي کارفرمايان، با تکيه بر توان کارشناسان و استفاده موثر از دانش روز دنيا، نسبت به ارتقاء سطح خدمات مشاوره اي اقدام نموده و با تقابل و همفکري متوليان طرحها، توانايي هاي خود را در راستاي تحقق اهداف پروژه به بهترين شيوه به کار گيرد. شرکت مهندسي خاک و پي شريف براي دستيابي به نتايج قابل قبول و متوازن از ديدگاه همه ذينفعان و به ويژه کارفرمايان در اولين قدم پس از تاسيس نسبت به استقرار سيستم هاي مديريتي مورد نياز اقدام نموده است.رويکرد اوليه اين شرکت در بکارگيري اين گونه سيستم ها و استاندارد هاي تجربه شده در سطح دنيا جلوگيري از دوباره کاري ها و سوء مديريت ها در زواياي مختلف کار و ايجاد بستر مناسب براي توسعه پايدار بوده است.آنچه سيستم هاي مديريتي استقرار يافته، اين شرکت را از شرکت هاي همکار مجزا مي کند، عملياتي بودن آنها و ميزان درک پرسنل خاک و پي شريف از اين سيستم ها است.در حال حاضر معماري کلان اين شرکت از ديدگاه ساختار، فرآيند و تکنولوژي مورد استفاده بر پايه اختصاصي سازي و بکارگيري استانداردهاي تمرين شده در سطح دنيا بنا نهاده شده است. نام قسمتي از پروژه هاي انجام شده و در حال اجراي اين شرکت شامل مطالعات ژئوتکنيک سدهاي طازران و بيدستان، بهرام کش، نيلق(تبريزک) و هيدوچکان و آزمايشگاه مقيم خاک و بتن شبکه آبياري و زهکشي سد ايوشان و .......