نرم افزار پردازش آزمايش نفوذ مخروط - NovoCPT

آزمايش نفوذ مخروط (CPT)

نرم افزار پردازش آزمايش نفوذ مخروط

در اين آزمايش یک پروب الکترونيکی با نوک مخروطی تحت فشار هيدروليک به داخل خاک رانده ميشود و توسط سنسورهايی فشار نوک (cone tip resistance)، فشار جانبی  (sleeve friction) و فشار آب منفذی (pore pressure) هر 2 الی 5 سانتیمتر اندازه گیری و ثبت ميشود.

اين آزمايش عمدتاً برای خاکهای ريزدانه و ماسه ای مناسب بوده و در خاکهای با تراکم بالا و خاکهای شنی قابل اجرا نيست.

داده های خاک اين آزمايش بر اساس فرمولها و روابط ارائه شده توسط محققين مختلف به ساير پارامترهای مهندسی خاک از جمله زاويه اصطکاک و ضريب الاستيسيته و ... قابل تبديل است. اين آزمايش هم اکنون کاربرد بسيار گسترده ای در پروژه های با اهميت بالا دارد و با توجه به حجم بالای اطلاعات و تکرار آن در فواصل عمقی بسيار کم (2 سانتيمتر) اطلاعات به نسبت قابل اطمينانی را در اختيار مهندسين قرار ميدهد.

معرفی نرم افزار NovoCPT

توسط نرم افزار NovoCPT ميتوانيد فايل داده های آزمايش نفوذ مخروط را خوانده و به طور اتوماتيک پردازش های مربوطه را روی داده ها انجام دهيد. فرمتهای فايل شناخته شده توسط برنامه بسيار گسترده بوده و حتی فايل متنی با فرمت آزاد نيز تحت پوشش قرار داده ميشود به این معنی که کاربر ميتواند پس از معرفی فايل، ستونهايی از فايل را که حاوی داده های مورد نياز (qc, fs, u2) هستند معرفی کند. پردازشهای نرم افزار شامل موارد زير است:

همانطورکه ذکر شد، نرم افزار NovoCPT بيش از 20 پارامتر خاک را از داده های آزمايش نفوذ مخروط استخراج ميکند. برای بسياری از اين پارامترها کاربر ميتواند از روشهای مختلفی که در برنامه گنجانيده شده انتخاب کند. ليست پارامترهای استخراجی در زير آمده است:

 • زاويه اصطکاک داخلی خاک (F)

 • ضريب چسبندگی زهکشی نشده (SU)

 • ضريب الاستيسيته (ES)

 • سرعت موج برشی (VS)

 • درصد تراکم نسبی (DR)

 • مدول برشی (Gmax)

 • ضريب نفوذپذيری (K)

 • درصد ريزدانه خاک

 • تعداد ضربات معادل SPT
 • وزن مخصوص تقريبی (g)
 • انديس رفتاری خاک (Ic)
 • ضریب فشار جانبی Ko
 • ضريب تراکم پذيری (M)
 • نسبت منافذ خاک (e)
 • نسبت پيش تحکيمی خاک (OCR)
 • ضريب حساسيت رس (St)
 • ضريب فشردگی تحکيم (Cc)
 • تنش کل و موثر خاک
 • State Parameter y
 • Friction Ratio Rf, Fr
 • پارامترهای Qt و Qtn

 

 

رده بندی نوع خاک

نرم افزار NovoCPT به 3 روش شناخته شده زير خاک را در هر عمق طبقه بندی ميکند:

 • روش 12 زون (Robertson 1986)
 • روش 9 زون (Robertson 1990)
 • روش Jefferies & Been 2006

تصوير روبرو نمونه ای از طبقه بندی خاک بر اساس داده های CPT را نشان ميدهد.  

تهيه گزارش از نتايج محاسبات

نتايج تمامی محاسبات به صورت نمودار و جداول مختلفی ارائه ميشود. نمودارها را ميتوانيد با فرمت عکس ذخيره کنيد و در گزارشها قرار دهيد. همه جداول نيز با فرمت Excel قابل ذخيره هستند.

نمودار تغييرات پارامترهای خاک در عمق گمانه

از جمله قابليتهای نرم افزار NovoCPT، امکان ترسيم تغييرات پارامترهای تخمين زده شده در عمق گمانه است. کاربر ميتواند پارامتر مورد نظر را انتخاب کرده و حتی رنگ منحنی و نوع خط را مشخص کند و نمودار را با فرمتهای تصویری جهت درج در گزارش ذخيره کند. همچنين کاربر ميتواند چند پارامتر را در نمودار روی هم ترسيم و با هم مقايسه کند.

تنظيمات و انتخاب های برنامه

کاربر قادر است روشهای محاسباتی و correlationها را انتخاب و ساير جزئيات محاسبات را تنظيم کند. به عنوان مثال روش تخمين سرعت موج برشی يا تخمين ضريب چسبندگی زهکشی نشده (Su) ميتواند بر اساس روشهای مختلف انجام شود که کاربر قادر به انتخاب آنها است.

 

 

خلاصه مشخصات نرم افزار NovoCPT

پارامترهای پس از روانگرايی

گزارشگيری

 
 • ارائه نتايج به صورت جدول و نمودار

 • ماجول گزارشگيری پيشرفته به طوری که کاربر قادر به انتخاب نمودارهای درج شده در گزارش است.

ارائه ريز محاسبات

ارائه ريز محاسبات

 

جزئيات نتايج تخمين پارامترهای مهندسی خاک در جداول ارائه ميشود. اين جدول به راحتی قابل ذخيره با فرمت Excel است.

داده های ورودی

ارائه نتايج پردازشها

 
 • ترسيم منحنی تغييرات پارامترهای خاک در عمق گمانه

 • امکان تنظيم مشخصات نمودارها و انطباق چند پارامتر بر هم (مثلاً ترسيم qc و qt روی هم در یک نمودار جهت مقايسه) 

ورود اطلاعات

ورود اطلاعات

 
 • پشتيبانی فرمتهای استاندارد و فايل متنی با فرمت آزاد

خريد نرم افزار NovoCPT
اين نرم افزار دارای نوع لايسنس مدل H بوده و پس از خريد روی 4 کامپيوتر قابل اجراست. خريد شما شامل يکسال آپگريد و پشتيبانی رايگان نيز ميباشد.

ليست قيمت نرم افزارها انواع لايسنس ها  

دانشگاه هستيد؟ هر دانشگاه در ايران ميتواند برنامه را به صورت رايگان روی 2 کامپيوتر جهت کاربردهای آموزشی و تحقيقاتی نصب و استفاده کند. برای جزئيات بيشتر با ما تماس بگيريد.

 

دانلود و تست برنامه
شما ميتوانيد برنامه NovoCPT را به صورت رايگان دانلود و به مدت 14 روز آزمايشی استفاده کنيد. در اين مدت ميتوانيد از تمام قابليتهای برنامه استفاده کنيد. با کليک روی لينک زير، برنامه را همين امروز دانلود کنيد:

برنامه را دانلود کنيد  

» ليست آپديتهای برنامه را اينجا ببينيد