ليست مشتريان

شرکتهاي مهندسي ژئوتکنيک در بيش از 50 کشور دنيا از نرم افزارهاي ما استفاده ميکنند. ليست زير بخشي از کاربران کنوني شرکت Novo Tech Software ميباشد:


شرکتهای مهندسين مشاور ايرانی

اداره کاوشهاي صحرايي وزارت راه و ترابري (خرداد 1386)
اطلس پي خليج فارس (مرداد 1390)
آباد خارک (فروردين 1387)
آزما ساز پارس (شهريور 1385)
آزما سويل (شهريور 1386)
آزمايشگاه به آزما (ارديبهشت 1389)
آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه (اسفند 1385)
آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه و ترابري استان خراسان رضوي (فروردين 1386)
آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه و ترابري استان خراسان شمالي (فروردين 1386)
آزمون خاک پي (شهريور 1383)
آزمونه فولاد (ارديبهشت 1388)
آقاي دکتر نيرومند (عضو هيات علمي دانشگاه خليج فارس)
آموت آزما (فروردين 1390)
پرمايون (اسفند 1388)
پويشگران زمين (دي 1389)
پي آب آزما (مهر 1388)
پي آب کاو (خرداد 1383)
پي خاک سنگ (بهمن 1385)
پي سنگ (آذر 1386)
پي شالوده خاک (آذر 1384)
پي کاو (شهريور 1378)
تراز آب پارت (دي 1387)
تراز آب پارت (فروردين 1387)
خاک و بناي شهر (بهمن 1388)
خاک و پي شريف (تـيـر 1387)
خاک واژه (امين بنابن) (اسفند 1385)
خدمات فني آزمايشگاهي آب خاک جرون (دي 1389)
دفتر فني وزارت راه (اسفند 1385)
زمين کاوش مازندران (ارديبهشت 1389)
ژئو آزما (اسفند 1389)
ژئومحيط پارس (شهريور 1390)
ژرف نگار پای بست (مرداد 1391)
ساخت آزما (تير 1391)
سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران (دي 1377)
سامان خاک (مرداد 1390)
شالوده خاک گلستان (آبان 1387)
شركت ماهر خاك (فروردين 1387)
طرح و آزمون ساختار (فرورودين 1389)
فرآيند خاک و پي (ارديبهشت 1386)
فناوران پي آسيا (مرداد 1387)
کاراساز متين (دی 1390)
کاوش آزمای پرشين (خرداد 1391)
کوبان کاو (اسفند 1383)
کوشا پی آزما (مهر 1390)
کيهان خاک (مرداد 1391)
مازند خاک پي (بهمن 1387)
ماندگار خاک پي (ارديبهشت 1389)
ماهر خاك (فروردين 1387)
مترا (مرداد 1387)
متين خاک پی جوش (مهر 1390)
موسسه آموزش عالي آمل (ارديبهشت 1389)

دانشگاه ها و مراکز دولتی بين المللی

سازمان زمين شناسی - کانادا
دانشگاه Arizona - آمريکا
دانشگاه Wisconsin - آمريکا
دانشگاه زاگرب - کرواسی
دانشگاه گِراز - اطريش
موسسه تحقيقات حفاظت محيط زيست - ايتاليا
دانشگاه Eskisehir Osmangazi - ترکيه
دانشگاه Pamukkale - ترکيه
دانشگاه Selcuk - ترکيه
دانشگاه Eastern Mediterranean - ترکيه
دانشگاه Tenaga - مالزی
موسسه علوم - هند
موسسه ملی فناوری کلکته - هند
وزارت راه - شيلی
دانشگاه دولتی آمازون - برزيل
مرکز تحقيقات مهندسی عرب - امارت متحده
دانشگاه شارجه - امارت متحده
دانشگاه آمريکايي بيروت - لبنان

شرکتهای مهندسين مشاور بين المللی

Geological Survey of Canada
Trow Associates Inc. (Canada)
Thurber Engineering Inc. (Canada)
Davies Geotechnical Inc. (Canada)
Konar Engineering Inc. (Canada)
Oil Field Service Ltd. (Canada)
SNC Lavalin Inc. (Canada)
Valley Geotechnical Engineering (Canada)
Athos Construction Products Inc. (Canada)
Onsite Engineering Ltd. (Canada)
University of Wisconsin-Milwaukee - Dr. Sam Helwany (United States)
Hussey, Gay, Bell & DeYoung - HGBD (United States)
MGV Geotechnical Group (United States)
Hillis Carnes Engineering Associates, Inc. (United States)
G3 Group Forensic Consulting (United States)
FDC & Associates (United States)
Nicklaus Engineering Inc. (United States)
All State Engineering & Testing Consultants Inc (United States)
Island Geotechnical Engineering (United States)
K & A Engineering Inc. (United States)
RJR Engineering (United States)
Kleinfelder (United States)
Pacific Materials Testing Inc. (United States)
Engineered Permits Inc. (United States)
Thompson Engineering (United States)
GeoMat Testing Laboratories Inc. (United States)
GeoTek Inc. (United States)
Berti-Lindquist Consulting Engineers, Inc. (United States)
Dungan Engineering, P.A. (United States)
MWH Global (United States)
Prince Engineering PLC (United States)
Medina Consultants (United States)
Geoenvironmental Resources Inc. (United States)
Sampson Engineering Co. (United States)
Richard Kessler (United States)
Shannon Harty (United States)
Lainard Gray (United States)
Sampath Raghavan (United States)
Ashutosh Khandha (United States)
Con Truong (United States)
Hamar Laser Co. (United States)
Arizona University - Kenton Watts (United States)
Ministerio de Obras Públicas (Chile)
Geotecnologia Co. (Colombia)
Jose Torres Penaloza (Colombia)
Universidade Federal do Amazonas (Brazil)
Rua Joaquim Tavora Co. (Brazil)
Roberto Filgueiras - Gerpro (Brazil)
Jose Carlos Zaroni (Brazil)
FCC Construcción de Centroamérica, S.A. Co. (Panama)
CCAS Consulting (El Salvador)
A2 Ingenieria Ltd. (Paraguay)
Logos - Consultores en Ingeniería S.A.C. (Peru)
CESEL Engineering (Peru)
Inprolec (Chile)
Richard Barranco Ventura (Dominican Republic)
Marine Consultant Ltd. (UK)Quantum Geotechnical Ltd. (UK)
Outsourced Design (UK)
SeismoGeologisches Buero (Germany)
Eiffage Group (France)
Terrasol (France)
University of Zagreb (Croatia)
Eskisehir Osmangazi University - Dr. Volkan Okur (Turkey)
Pamukkale University - Dr. Erdal Akyol (Turkey)
Selcuk University - Dr. Atila Demiroz (Turkey)
Eastern Mediterranean University (Turkey)
Geomed Geotechnical Inc. (Turkey)
Çalisan Geoteknik Ltd. (Turkey)
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Luca Tomesani (Italy)
Studio Conti Associati (Italy)
Geotestus (Italy)
Graz Technical University (Austria)
Tecplan Inc. (Spain)
M.E.Belilo & Partners (Spain)
Trimetrica Engenharia (Portugal)
Geological Institute (Bulgaria)
Cara SRL Ltd. (Romania)
Stavros Artopoulos (Greece)
Pöyry Energy AG (Switzerland)
Geoma Consult (Andorra)
Andrew Forbes and Associates (South Africa)Southern Geotechnical Engineering - SGE (South Africa)
Soil Kraft (South Africa)
Carrington & Associates Agricultural Ltd. (Kenya)
Olatunji Abisoye Associates (Nigeria)
SRK Consulting (Australia)
Coffey (Australia)
Q-Pile Foundations Ltd. (Australia)
CSG Engineers Pty Limited (Australia)
Russell Heale Screw Piling Engineering Ltd. (Australia)
The Soil Testers (Australia)
Mark Buckton Mark Consulting Pty Ltd (Australia)
Auswide Geotechnical (Australia)
David Christie (Australia)
PDR Engineers (Australia)
Resource Development Consultants Ltd. (New Zealand)
PileTech Ltd. (New Zealand)
Arab Center for Engineering Studies (United Arab Emirates)
Spektra Jeotek (United Arab Emirates)
Parsons Corp. (United Arab Emirates)
University of Sharejeh (United Arab Emirates)
American University of Beirut (Lebanon)
Saudi Aramco Ltd.(Saudi Arabia)
Gulf Consultant for Geotechnical & Environmental Services (Saudi Arabia)
R-Tech Integrated Business Solutions (Saudi Arabia)
Blank Leher Consulting Engineers (Israel)
Avi Shani Ltd. (Israel)
Zaid T Al-Khalid (Kuwait)
Engineers Guild (Pakistan)
Huyndai Heavy Industries (South Korea)
United Soil Engineering Ltd. (Singapore)
Geotecminex Consultant Ltd. (Singapore)
University of Tenaga Nasional (Malaysia)
Soilens (Indonesia)
Indian Institute of Science (India)
National Institute of Technology Calicut (India)
Pastora Cabrera (Philippines)
E. H. Sison Engineers Plc. (Philippines)
Flat Geo Co. (Vietnam)
Infratech ASTM Ltd. (Thailand)