ليست نرم افزارهای ژئوتکنيک شرکت نووتک

پی سنج

نرم افزار مهندسی ژئوتکنيک پی سنج

ظرفيت باربری و نشست پی ها، آزمايشهای بارگذاری صفحه و پرسيومتر، روانگرايی خاک، ضرايب فشارهای جانبی خاک.

ادامه

نرم افزار پردازشگر آزمايشهای مکانيک خاک

نرم افزار پردازشگر آزمايشهای مکانيک خاک

پردازش آزمايشهای دانه بندی، حدود آتربرگ، برش مستقيم، تک محوری، 3 محوری، تراکم و ... به همراه ترسيم لاگ گمانه ها و بسياری امکانات ديگر.

 ادامه

 
نرم افزار پردازش آزمايش نفوذ مخروط CPT

نرم افزار پردازش آزمايش نفوذ مخروط CPT

تخمين بيش از 20 پارامتر خاک از داده های آزمايش. تخمين باربری شمعها به روش LCPC، ارزيابی روانگرايی و ...

ادامه

نرم افزار ارزيابی روانگرايی خاک

نرم افزار ارزيابی روانگرايی خاک

ارزيابی روانگرايی خاک به 10 روش معتبر و شناخته شده دنيا. تخمين مقاومت برشی خاک پس از وقوع روانگرايی و تخمين جابجائی جانبی و نشست سايت .

 ادامه

 
Home Portfolio

نرم افزار تخمين پارامترهای خاک

پارامترهای نامعلوم خاک را از روی پارامترهای معلوم تخمين بزنيد (مثلاً ضريب فشردگی تحکيم از روی درصد رطوبت و ...)

ادامه

تخمين پارامترهای خاک از آزمايش SPT

تخمين پارامترهای خاک از آزمايش SPT

تخمين بيش از 20 پارامتر خاک از تعداد ضربات SPT در عمق گمانه ها بر اساس بيش از 300 رابطه تجربی. بهترين ابزار جهت پردازش آزمايش SPT در شرايطی که اطلاعات آزمايشگاهی کمی در دست است.

ادامه

 
ترسيم 3 بعدی پروفيل گمانه ها

ترسيم 3 بعدی مقطع گمانه ها

ترسيم پروفيل خاک بين گمانه ها به صورت مدل 3 بعدی و ارسال به Google Earth و... توسط نرم افزار VisLog

ادامه

محاسبه ضرايب فشارهای جانبی خاک

نرم افزار محاسبه ضرايب فشارهای جانبی خاک

محاسبه ضرايب فشار محرک، ساکن و مقاوم خاک در شرايط استاتيک و زلزله به همراه نيروهای وارد بر ديوار حايل.

ادامه