نرم افزار تبديل پارامترهای خاک- NovoFormula

مشکل چيست؟

کاوشهای صحرايی ژئوتکنيکی برای پروژه های مهندسی هزينه های بعضاً بالايی در بر دارند. گاهی اوقات تعداد نمونه های اخذ شده حين حفاری ها محدود هستند و متعاقباً آزمايشهای محدودی را ميتوان روی هر نمونه انجام داد. آزمايشهايی همچون سه محوری بسيار گران هستند و در هر پروژه ای قابل انجام نيستند. بنابراين مهندسين ژئوتکنيک در بسياری موارد با کمبود داده های صحرايی و آزمايشگاهی مواجه هستند.

اجرای آزمايش نفوذ استاندارد
نرم افزار SPT

راه حل چيست؟

مهندسين دريافته اند که رابطه های عمومی بين مشخصات مهندسی خاک وجود دارد مثلاً بين حد روانی خاک (LL) و ضريب تراکم پذيری تحکيم (Cc) روابط بسياری توسط محققين ارائه شده است که حاصل صدها آزمايش و correlation بوده است. استفاده از چنين روابطی اگرچه قطعيت آزمايشهای آزمايشگاهی را ندارد اما در نبود داده های آزمايشگاهی ميتواند راهنمای مهندس ژئوتکنيک در انتخاب مقدار تقريبی پارامتر مورد نظر باشد.

معرفی نرم افزار NovoFormula

نرم افزار NovoFormula تنها برنامه ای است که بيش از 145 فرمول تبديل پارامترهای مهندسی خاک را در بر دارد. اين فرمولها از کتابها و مقالات معتبر مهندسی استخراج شده و به دقت مورد آناليز و بررسی قرار گرفته و سپس به برنامه اضافه شده اند. اين نرم افزار هم اکنون توسط صدها شرکت مهندسين مشاور در سراسر دنيا استفاده ميشود.

شما ميتوانيد بسياری از پارامترهای مهندسی خاک را بر اساس ساير پارامترها (که مقدار آنها را ميدانيد) تخمين بزنيد. به عنوان مثال ده ها رابطه تجربی برای تخمين پارامتر Cc تحکيم از درصد رطوبت، حد روانی و ... در برنامه گنجانيده شده اند. فرمولهای مورد استفاده به همراه توضيحات مربوط به هر فرمول نيز به کاربر ارائه ميشوند.

ليست پارامترهای مورد استفاده در اين برنامه عبارت است از:

30% Passing Diameter D30 Modulus of Elasticity of Soil Es
60% Passing Diameter D60 Modulus of Subgrade Reaction Ks
Base Course CBR CBRb Moisture Content w
Clay Activity Ac Overconsolidation Ratio OCR
Coeff. of Active Earth Pressure Ka Percent clay Fc
Coeff. of At-rest Earth Pressure Ko Percent fine-grained (clay & silt) F
Coeff. of Passive Earth Pressure Kp Plastic Index IP
Coefficient of Compressibility Mv Plastic Limit PL
Coefficient of Consolidation Cv Poisson Ratio mu
Coefficient of Curvature (Sieve Test) Cc Porosity n
Coefficient of Permeability K Preconsolidation Stress Pc
Compression Wave Velocity Vp Relative Density Dr
Consolidation Compression Index Cc Resilient Modulus of Soil Er
Consolidation Recompression Index Cs Rock Mass Rating RMR
Constraint Modulus mv Saturated Unit Weight gsat
Degree of Saturation S Shear Modulus Gmax
Degree of Saturation U Shear Wave Velocity Vs
Dilatometer Parameter KD Shrinkage Limit SL
Drainage Thickness of the Layer-Consolidation Hdr Specific Gravity Gs
Dry Unit Weight gdry Subgrade CBR CBRs
Effective Overburden Stress Sve Swelling Potential Sp
Effective Particle Diameter D10 Time Factor-Consolidation Tv
Friction Angle Phi Total Overburden Stress Svt
Liquid Index LI Undrained Shear Strength Su
Liquid Limit LL Uniformity Coefficient (Sieve Test) Cu
Mean Particle Diameter D50 Void Ratio e
Modulus of Deformation of Rock Ed Void Ratio at Liquid Limit eL

تهيه گزارش از نتايج محاسبات

نتايج تمامی محاسبات به صورت نمودار و جداول مختلفی ارائه ميشود. نمودارها را ميتوانيد با فرمت عکس ذخيره کنيد و در گزارشها قرار دهيد. همه جداول نيز با فرمت Excel قابل ذخيره هستند.

آناليزهای آماری داده ها

برنامه ممکن است پارامتر مورد نظر شما را با روشهای متعددی تخمين بزند و کاربر لازم است با قضاوت مهندسی، مقدار پارامتر را از بين مقادير پيشنهادی انتخاب کند. در اين راستا، برنامه NovoFormula نمودار توزيع نتايج را ترسيم ميکند تا کاربر بتواند قضاوت بهتری روی انتخاب مقدار پارامتر مورد نظر داشته باشد. دقت کنید که در بسياری از موارد ما يک محدوده برای پارامتر انتخاب میکنیم و نه یک عدد ثابت (بخاطر عدم قطعيتهای موجود در آزمايشها و اندازه گيری ها).

 

 

خلاصه مشخصات نرم افزار NovoFormula

گزارشگيری

گزارشگيری

 
  • ارائه نتايج به صورت جدول و نمودار

  • ماجول گزارشگيری اتوماتيک به طوری که ليست فرمولها و مقادير تخمين زده شده به صورت گزارش قابل چاپ ارائه ميشود. 

ارائه ريز محاسبات

ارائه فرمولهای مورد استفاده

 

جزئيات فرمولهای مورد استفاده جهت تخمين پارامترها به صورت جدول ارائه ميشود. اين جزئيات شامل نام محقق و توضيحات مربوط به فرمول ميباشد.

داده های ورودی

ورود اطلاعات

 
  • پارامتر مورد نظر را از ليست انتخاب کنيد

  • مقدار پارامترهای معلوم را در ليست وارد کنيد

 

محاسبه ضريب اطمينان

آمار محاسبات

 

نمودار توزيع مقادير تخمين زده شده

خريد نرم افزار NovoFormula
اين نرم افزار دارای نوع لايسنس مدل H بوده و پس از خريد روی 4 کامپيوتر قابل اجراست. خريد شما شامل يکسال آپگريد و پشتيبانی رايگان نيز ميباشد.

ليست قيمت نرم افزارها انواع لايسنس ها  

دانشگاه هستيد؟ هر دانشگاه در ايران ميتواند برنامه را به صورت رايگان روی 2 کامپيوتر جهت کاربردهای آموزشی و تحقيقاتی نصب و استفاده کند. برای جزئيات بيشتر با ما تماس بگيريد.

 

دانلود و تست برنامه
شما ميتوانيد برنامه NovoFormula را به صورت رايگان دانلود و به مدت 14 روز آزمايشی استفاده کنيد. در اين مدت ميتوانيد از تمام قابليتهای برنامه استفاده کنيد. با کليک روی لينک زير، برنامه را همين امروز دانلود کنيد:

برنامه را دانلود کنيد  

» ليست آپديتهای برنامه را اينجا ببينيد