آناليز روانگرايي خاک

در نرم افزار "پي سنج" سه آزمايش زير براي کنترل روانگرايي تحت پوشش قرار داده شده است:

 • تعداد ضربات SPT

 • تعداد ضربات BPT

 • سرعت امواج برشي

روشهاي مورد استفاد در نرم افزار "پي سنج" براي محاسبه روانگرايي خاک عبارتند از :

 • آئين نامه پلهاي بزرگراه هاي ژاپن (بر مبناي SPT)

 • آئين نامه چين (بر مبناي SPT)

 • روش Seed و همکاران (بر مبناي SPT)

 • روش Tokimatsu و Yoshimi (بر مبناي SPT)

 • روش Shibata (بر مبناي SPT)

 • روش Kokusho (بر مبناي SPT)

 • روش ورکشاپ NCEER آمريکا (بر مبناي SPT، CPT، BPT و سرعت امواج)

 • روش آئين نامه ونکوور کانادا (Task Force 2007)

 

Plate Loading Test: PEYSANJ Software
 

براي اين منظور مشخصات فيزيکي خاک (D50، درصد ريزدانه، وزن مخصوص و ...) وارد ميشود. با فشردن کليد "محاسبه" براي هر عمق، نسبت تنش برشي ايجاد شده در زلزله (CSR) و نسبت تنش برشي مقاوم خاک (CRR) محاسبه ميشود.  از تقسيم اين دو، نسبت تنش برشي، مقدار ضريب اطمينان در مقابل روانگرايي در هر عمق محاسبه شده و نمودار ضريب اطمينان نسبت به عمق ترسيم ميشود.

ضرايب تاثير سربار خاک، بزرگي زلزله و ... محاسبه شده و نهايتا تغييرمکان افقي سازه (Latera Displacement) و نشست پي (Vertical Settlement) پس از وقوع روانگرايي (Post Liquefaction) محاسبه ميشوند. نمودارهاي CRR و CSR و gmax و ev نيز نسبت به عمق ترسيم ميشوند. ضريب اصلاحي بزرگي زلزله (Magnitude Scaling Factor) براي نرمالسازي بزرگي هاي زلزله غير از 7.5 به روشهاي زير قابل انتخاب است:

 • روش Seed & Idris

 • روش Idris

 • روش Ambrayses

 • روش Andrus & Stokoe

 • روش Arango

نمودارهاي تغييرات SPT نيز نسبت به عمق ترسيم ميشوند. لازم به ذکر است که تعداد ضربات نسبت به عمق اصلاح ميشوند (بر اساس 2 روش). با مقايسه ضريب اطمينان مورد نظر، با منحني تغييرات ضريب اطمينان در عمق، مناطقي که روانگرا هستند مشخص ميشوند. با فشردن کليد "ريز محاسبات" کليه مراحل محاسباتي با تمام جزئيات به صورت فايل متني آماده شده و نمايش داده ميشود. با ارسال دستور چاپ، دفترچه محاسبات تهيه و چاپ ميشود. براي مشاهده نمونه دفترچه محاسبات اينجا کليک کنيد.

دفترچه محاسبات

با فشردن کليد "چاپ"، دفترچه محاسبات آماده شده و نمايش داده ميشود. اين دفترچه شامل روجلدي، فرضيات مساله، ريز محاسبات و نمودارها است. تمام نمودارهاي ترسيم شده در برنامه قابل تنظيم و ذخيره با فرمتهاي گرافيکي و Excel هستند. همچنين با کليک بر روي نمودارها، Scale محورها و فواصل Gridlineها را ميتوان تنظيم کرد. هريک از منحني ها نيز جداگانه قابل چاپ هستند.
 

 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی